O mateřské škole

Vítejte u nás v mateřské škole 

 nahlédněte  do naší virtuální pro hlídky na hlavním panelu školy vlevo yes

Něco málo z historie mateřské školy.... 

První zmínka o mateřské škole je již z předválečných let. Stará budova sloužila po válce jako útulek pro děti pracujících matek. Současná  MŠ má  poměrně krátkou existenci, byla vystavěna  v letech  1978 - 1980.

Během posledních let probíhá postupná rekonstrukce celého objektu ( rekonstrukce střechy včetně snížení stropů, rekonstrukce kuchyně ( nový konvektomat, myčka na nádobí...), kompletní modernizace sociálního zařízení v obou třídách, výměna podlahové krytiny, výměna oken, výměna svítidel, zateplení celé budovy, výměna zastaralého  nábytku ( třídy, šatny, kancelář), vybavení tříd interaktivní tabulí a PC sestavou pro předškoláky.

Vybudovali jsme „Dopravní hřiště za pomoci ŠkodaAuto",  Průběžně instalujeme na zahradu nové prvky pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí / v září 2018 - lanové centrum. Plánujeme vybudovat novou, víceúčelovou pergolu na zahradě, nainstalovat další  funkční  prvky pro nejmenší děti, dokončit úpravy okolo bazénku, včetně oplocení .. Zkrátka se snažíme neustále naši krásnou školničku modernizovat tak, aby se dětem u nás líbilo smiley

Charakteristika školy

Naše mateřská škola je odloučeným pracovištěm právního subjektu Základní školy a Mateřské školy v Prasku. Jsme  třítřídní mateřskou školou s kapacitou 56 dětí, jejíž provoz je od 6.30 – 16.00 hodin (nabízíme však rodičům, kteří  nebudou schopni si z důvodu zaměstnání své dítě vyzvednout do 16.00 po domluvě  dozor v mateřské škole, nejpozději však do 16.30, kdy se mateřská škola uzamyká)

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí vesnice, zcela obklopena rozsáhlou zahradou, která je vybavena herními prvky, brouzdalištěm a kopcem na sáňkování. Děti vedeme ke kladnému vztahu k přírodě, neboť okolí mateřské školy s blízkostí nedalekého lesa se k tomu přímo nabízí.

Škola si odjakživa zakládá na rodinném zázemí, vstřícném personálu, který umí navodit atmosféru klidu a pohody. Je pro nás velmi důležité, aby se děti cítily spokojeně a do MŠ chodily rády. Důkazem spokojenosti rodičů je pro nás mimo jiné i to, že se k nám vracejí se zapsáním mladších sourozenců dětí.

Obsah vzdělávání

Děti jsou vzdělávány dle ŠVP, který nese název:,, DO  PŘÍRODY S POHÁDKOU ". Výchovným programem nás provázejí pohádkové bytosti. je rozdělen podle ročních období.

Obsah vzdělávání tvoří ŠVP, který vychází z RVP pro PV a je naplánován pro delší období. Je sestaven z pěti oblastí, které se vztahují k určitému okruhu poznatků (dítě a tělo, dítě a psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět) Tyto oblasti reprezentují pět barev, každodenní činnosti tak sestavujeme z jednotlivých oblastí v barevnou mozaiku jako celek výchovné činnosti.

Cílem je vytvořit co nejbarevnější skladbu, která prolíná všemi oblastmi předškolního vzdělávání. Vzdělávací činnost je strukturována do  integrovaných bloků a témat, obsah činností je zpracován do konkrétnější podoby v TVP. Tematické celky učitelky evaluují vzhledem ke klíčovým kompetencím RVP a vzhledem k cílům RVP pro PV.

Naší záměrem je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické   i sociální. Sledujeme  při své  práci proto tyto rámcové cíle:

Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.

Osvojení základů hodnot, na nichž je založena společnost.

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná  osobnost, působící na své okolí.

Vytváříme podmínky pro integraci všech dětí, spolupracujeme s rodiči, se zřizovatelem, ZŠ, PPP, SPC pro děti s vadami řeči a sluchu a jinými poradenskými zařízeními a okolními mateřskými školami.


Děti mají možnost rozvíjet svůj talent v těchto nadstandardních aktivitách ( flétna, bubnování, tanečky, logohrátky, sporotvní kroužek...)

Zajišťujeme plaveckou průpravu, kde si  děti si osvojují základní plavecké dovednosti - plavecké dýchání, plaveckou polohu, vznášení, splývání, pády a skoky do vody a  orientaci ve vodě. Plavecká výuka ja nabízena dětem od 4 let. 

Jsme zapojeni do projektu „Celé Česko čte dětem“. V rámci tohoto projektu se zaměřujeme na podporu před čtenářské gramotnosti dětí, ale také na propagaci dětské literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Výstupem letošního čtení v mateřské škole je vypracovaný deník s názvem „Můj první čtenářský deník z mateřské školičky“ Dětem poskytuje zpětnou vazbu, kolik knih již dítě z mateřské školy zná. Může o nich vyprávět, porovnávat, která kniha se líbila více či méně, čím ho dítě zaujala.

Začali  jsme využívat ke své práci s dětmi diagnostický nástroj iSophi ke zjištění školní připravenosti. Pedagogická diagnostika byla připravena psychology z PPP STEP ve spolupráci s odborníky z univerzit a pedagogy z MŠ.

Pravidelným předčítáním rozvíjíme  dětskou fantazii, paměť a jazyk, rozšiřujeme znalosti a soustředění, děti získávají čtecí návyky pro celý život. Naše aktivity budou určeny nejen dětem, budeme se snažit o získání spolupráce s rodiči, ale i osobnostmi naší obce.

Nedílnou součástí ŠVP je i projekt „Zdravá abeceda" a projekt „Polytechnická výchova" a logopedická prevence .

V oblasti prevence využíváme dopravní hřiště na zahradě mateřské školy, vybudované za pomoci společnosti „ŠkodaAuto"

Hlavním cílem naší mateřské školy je vytvářet takové prostředí, kde se děti budou cítit dobře a to i děti, které se špatně začleňují do kolektivu. Úzce spolupracujeme se základní školou, proto nástup do základní školy nečiní dětem žádné potíže. Chtěli bychom být školkou, do které se děti těší a kterou opouštějí s očekáváním, co nového jim druhý den v mateřské škole přinese. Adaptační program mateřské školy umožňuje dětem seznámit se s prostředím školy dříve, než do ní nastoupí.

Rodiče chápeme jako partnery, se kterými se společně snažíme, aby pobyt v mateřské škole byl pro děti co nejpříjemnější a aby roky strávené v mateřské škole byly pro ně nezapomenutelné

Co potřebují děti s sebou při nástupu do MŠ  ?  Bačkorky s bílou podrážkou (ne pantofle, crosky ani cvičky), pyžamo (třída Koťátek), oblečení do třídy (zástěrku – zapínání dopředu, případně sukýnku do pasu, hrací kalhoty do pasu, legíny), oblečení na pobyt venku, náhradní oblečení do skříňky v šatně (punčochové kalhoty, spodní prádlo, tričko)

Pro osobní hygienu dítěte: Jedno balení papírových kapesníků (vytahovací z krabičky), jedno balení  vlhčených kapesníčků, 10 balíčků balených papírových kapesníků, menší porcelánový hrníček s obrázkem pro pitný režim, podepsán permanentním fixem ze spodu, hřeben

Vše prosíme podepsat,  v šatně se nám často sejdou i patery stejné tepláky a boty       

  Školné  300 Kč / měsíc     

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školy:

 • Znát své jméno (poznat i napsané), jméno rodičů, adresu bydliště
 • Umět se obléknout, uklízet své věci, poznat své věci
 • Zavázat si kličky na botách
 • Samostatně se stravovat
 • Poznat základní i doplňkové barvy
 • Orientovat se v počtu do 10, poznat základní tvary, seřadit podle velikosti, rozumět pojmům více a méně
 • Vyjmenovat měsíce, dny a části dne, zvládat časovou orientaci
 • Rozlišovat vpravo a vlevo, udržovat oční pohyby zleva doprava
 • Soustředit se na práci, porozumět úkolu a dokončit ho, pracovat samostatně
 • Správně sedět a držet tužku, napodobit jednouché tvary tužkou
 • Kreslit pastelkami, vodovkami, stříhat nůžkami, modelovat
 • Sledovat příběh, jednoduše ho vyprávět a zachovat posloupnost děje
 • Zvládat smyslové vnímání, rozlišování a paměť (hlavně zrakem a sluchem)
 • Určit první a poslední hlásku ve slově, počet slabik (nejedná se o znalost písmen)
 • Rozeznat sluchem dlouhé a krátké hlásky, tvrdé a měkké hlásky (nejedná se o znalost písmen)
 • Poznat zrakem rozdíly nebo shodnosti, skládat puzzle, přiřazovat stejné tvary
 • Samostatně se vyjadřovat, gramaticky správně se správnou výslovností
 • Zpívat a říkat básničky, rytmizovat s pohybem
 • Napodobovat pohyb, chůze do a ze schodů a střídat nohy, houpat se, házet míčem, skákat…
 • Komunikovat s vrstevníky, s dospělými, rozlišovat sociální situace
 • V přiměřených situacích se samostatně rozhodovat
 • Sledovat krátkodobý cíl, zapojit vůli a zhodnotit výsledek
 • Přizpůsobit se a pracovat v kolektivu

Jsou to orientační dovednosti, každé dítě se vyvíjí jinak a něco se mu daří lépe, něco naopak nejde. Jedná se spíše o celkový obraz školní zralosti, co ještě do září docvičit a co pomůže při začátku učení. Není to předpis, že toto je nutné 100% umět…Doporučujeme i desatero pro předškoláky na stránkách www.msmt.cz. Vhodná je také publikace Diagnostika předškoláka, s kterou můžete hravou formou pracovat doma.

Něco málo pro rodiče no

Zajímavé náměty na práci s dětmi  najdete také v pracovních sešitech z běžných knihkupectví:

Šimonovy pracovní listy, Předškoláci ve škole, Do školy s Tobiášem, prac. sešity Kuliferda

Vhodné hračky a pomůcky pro rozvoj dětí:

Jak připravit děti do ZŠ   zde

www.benjamin.czwww.hracky-makra.czwww.aurednik.czwww.nomiland.czwww.chytrehracky.czwww.granna.czwww.koh-i-noor.czwww.dobre-hracky.czwww.logos-rp.czwww.mediadida.czwww.pastelka.euwww.didaktikashop.cz

Nácvik správného  držení tužky

Nápady pro hry a tvoření s dětmi 

Úvod k sérii Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy    http://www.predskolaci.cz/http://www.pohadkar.cz/

 https://nns.cz/predskolak/  https://prochytrehlavicky.cz/

Grafomotorika   

Čteme spolu (část ze série Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy 

Spolu na zahradě

Pečeme spolu (část ze série Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy

Vzdělávací videa pro předškoláky

Učíme se s telkou - tematická videa

 

surprise      Je mobil a počítač kamarád ? Jak s ním zacházet

  https://www.napadyproanicku.cz/,  https://www.vesela-chaloupka.cz/   https://www.detsky-web.cz/   http://krokotak.com/    http://www.sikovny-cvrcek.cz/ https://www.tvorivedeti.cz/

  http://www.kamaradske-hry.cz/  https://www.alik.cz/  https://detske.napady.net/  http://www.inkarybarova.cz/  http://www.patrasova.cz/hracky/ 

https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-logicke-mysleni-4-az-6-let      https://skolakov.eu/